Danh sách khóa học tại Đại Học Tây Nguyên
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
7140205 Giáo dục Chính trị C00, C19, C20, D66 18.5 2019
7140205 Giáo duc Chính tri C00, C19, D01, D66 19 2018
7140205 Giáo duc Chính tri C00, C19, D01, D66 19 2018
7140205 Giáo dục Chính trị C00 22.25 TTNV <= 2 2017
7140205 Giáo dục Chính trị D01 22.25 TTNV <= 2 2017
7140205 Giáo dục Chính trị C19; D66 22.25 TTNV <= 2 2017
7140205 Giáo dục Chính trị C00 22.25 TTNV <= 2 2017
7140205 Giáo dục Chính trị D01 22.25 TTNV <= 2 2017
7140205 Giáo dục Chính trị C19; D66 22.25 TTNV <= 2 2017