Các khóa học Đại Học Tây Nguyên
  • Cấp Đại học
  • Năm: 2019
  • Tổ hợp môn: M05, M06
  • Điểm chuẩn: 18

Liên hệ tư vấn

  • Cấp Đại học
  • Năm: 2019
  • Tổ hợp môn: A00, C00, C03
  • Điểm chuẩn: 18

Liên hệ tư vấn

  • Cấp Đại học
  • Năm: 2019
  • Tổ hợp môn: A00, C00, D01
  • Điểm chuẩn: 18

Liên hệ tư vấn

  • Cấp Đại học
  • Năm: 2019
  • Tổ hợp môn: C00, C19, C20, D66
  • Điểm chuẩn: 18.5

Liên hệ tư vấn

  • Cấp Đại học
  • Năm: 2019
  • Tổ hợp môn: T00, T02, T03, T07
  • Điểm chuẩn: 18
  • Ghi chú: Điểm Năng khiếu >= 5; Điểm 2 môn văn hóa + điểm ưu tiên * 2/3 >= 12.0

Liên hệ tư vấn

  • Cấp Đại học
  • Năm: 2019
  • Tổ hợp môn: A00, A01, A02
  • Điểm chuẩn: 18

Liên hệ tư vấn

  • Cấp Đại học
  • Năm: 2019
  • Tổ hợp môn: A00, A01, A02
  • Điểm chuẩn: 18

Liên hệ tư vấn

  • Cấp Đại học
  • Năm: 2019
  • Tổ hợp môn: A00, B00, D07
  • Điểm chuẩn: 18

Liên hệ tư vấn

  • Cấp Đại học
  • Năm: 2019
  • Tổ hợp môn: A02, B00, B02, D08
  • Điểm chuẩn: 18

Liên hệ tư vấn

  • Cấp Đại học
  • Năm: 2019
  • Tổ hợp môn: C00, C19, C20
  • Điểm chuẩn: 18.5

Liên hệ tư vấn

  • Cấp Đại học
  • Năm: 2019
  • Tổ hợp môn: D01, D14, D15
  • Điểm chuẩn: 18

Liên hệ tư vấn

  • Cấp Đại học
  • Năm: 2019
  • Tổ hợp môn: D01, D14, D15, D66
  • Điểm chuẩn: ---

Liên hệ tư vấn

  • Cấp Đại học
  • Năm: 2019
  • Tổ hợp môn: C00, C19, C20, D66
  • Điểm chuẩn: 14

Liên hệ tư vấn

  • Cấp Đại học
  • Năm: 2019
  • Tổ hợp môn: C00, C19, C20
  • Điểm chuẩn: 14

Liên hệ tư vấn

  • Cấp Đại học
  • Năm: 2019
  • Tổ hợp môn: A00, A01, D01
  • Điểm chuẩn: 14

Liên hệ tư vấn

  • Cấp Đại học
  • Năm: 2019
  • Tổ hợp môn: A00, A01, D01
  • Điểm chuẩn: 17.5

Liên hệ tư vấn

  • Cấp Đại học
  • Năm: 2019
  • Tổ hợp môn: A00, A01, D01
  • Điểm chuẩn: 14

Liên hệ tư vấn

  • Cấp Đại học
  • Năm: 2019
  • Tổ hợp môn: A00, A01, D01
  • Điểm chuẩn: 14

Liên hệ tư vấn

  • Cấp Đại học
  • Năm: 2019
  • Tổ hợp môn: A00, A01, D01
  • Điểm chuẩn: 15.5

Liên hệ tư vấn

  • Cấp Đại học
  • Năm: 2019
  • Tổ hợp môn: A02, B00, D08
  • Điểm chuẩn: 14

Liên hệ tư vấn

  • Cấp Đại học
  • Năm: 2019
  • Tổ hợp môn: A00, A02, B00, D08
  • Điểm chuẩn: 14

Liên hệ tư vấn

  • Cấp Đại học
  • Năm: 2019
  • Tổ hợp môn: A00, A01
  • Điểm chuẩn: 14

Liên hệ tư vấn

  • Cấp Đại học
  • Năm: 2019
  • Tổ hợp môn: A00, A02, B00, D08
  • Điểm chuẩn: 14

Liên hệ tư vấn

  • Cấp Đại học
  • Năm: 2019
  • Tổ hợp môn: A00, A02, B00, D08
  • Điểm chuẩn: 14

Liên hệ tư vấn

  • Cấp Đại học
  • Năm: 2019
  • Tổ hợp môn: A00, A02, B00, D07
  • Điểm chuẩn: 14

Liên hệ tư vấn

  • Cấp Đại học
  • Năm: 2019
  • Tổ hợp môn: A02, B00, D08
  • Điểm chuẩn: 14

Liên hệ tư vấn

  • Cấp Đại học
  • Năm: 2019
  • Tổ hợp môn: A00, A02, B00, D08
  • Điểm chuẩn: 14

Liên hệ tư vấn

  • Cấp Đại học
  • Năm: 2019
  • Tổ hợp môn: A00, A02, B00, D08
  • Điểm chuẩn: 14

Liên hệ tư vấn

  • Cấp Đại học
  • Năm: 2019
  • Tổ hợp môn: A00, A01, D01
  • Điểm chuẩn: ---

Liên hệ tư vấn

  • Cấp Đại học
  • Năm: 2019
  • Tổ hợp môn: A00, A02, B00, D08
  • Điểm chuẩn: 14

Liên hệ tư vấn

  • Cấp Đại học
  • Năm: 2019
  • Tổ hợp môn: A00, A02, B00, D08
  • Điểm chuẩn: 14

Liên hệ tư vấn

  • Cấp Đại học
  • Năm: 2019
  • Tổ hợp môn: A02, B00, D08
  • Điểm chuẩn: ---

Liên hệ tư vấn

  • Cấp Đại học
  • Năm: 2019
  • Tổ hợp môn: B00
  • Điểm chuẩn: 23

Liên hệ tư vấn

  • Cấp Đại học
  • Năm: 2019
  • Tổ hợp môn: B00
  • Điểm chuẩn: 19

Liên hệ tư vấn

  • Cấp Đại học
  • Năm: 2019
  • Tổ hợp môn: B00
  • Điểm chuẩn: 20

Liên hệ tư vấn

  • Cấp Đại học
  • Năm: 2019
  • Tổ hợp môn: A00, A01, A02, B00
  • Điểm chuẩn: 14

Liên hệ tư vấn