Các khóa học Đại Học Sư Phạm Hà Nội
 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: A00
 • Điểm chuẩn: 18.05

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: C00
 • Điểm chuẩn: 21.75

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: D01,D02, D03
 • Điểm chuẩn: 21.25

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: M00
 • Điểm chuẩn: 20.2

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: M01
 • Điểm chuẩn: 18.58

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: M02
 • Điểm chuẩn: 18.75

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: D01, D02, D03
 • Điểm chuẩn: 22.4

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: D01
 • Điểm chuẩn: 22.8

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: B03
 • Điểm chuẩn: 19.35

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: C00
 • Điểm chuẩn: 23.5

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: D01
 • Điểm chuẩn: 21.9

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: C14
 • Điểm chuẩn: 24.05

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: D66, D68, D70
 • Điểm chuẩn: 18.1

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: D01, D02, D03
 • Điểm chuẩn: 19.5

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: C14
 • Điểm chuẩn: 20.2

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: D66, D68, D70
 • Điểm chuẩn: 18.2

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: A00
 • Điểm chuẩn: 19.8

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: C01
 • Điểm chuẩn: ---

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: C00
 • Điểm chuẩn: 18

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: A00
 • Điểm chuẩn: 23.6

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: A00
 • Điểm chuẩn: 26.35

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: A01
 • Điểm chuẩn: 26.4

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: D01
 • Điểm chuẩn: 26

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: A00
 • Điểm chuẩn: 18.15

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: A01
 • Điểm chuẩn: 18.3

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: A00
 • Điểm chuẩn: 24.25

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: A01
 • Điểm chuẩn: 23.55

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: D01
 • Điểm chuẩn: 18.1

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: D01
 • Điểm chuẩn: 19.55

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: A00
 • Điểm chuẩn: 20.7

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: A01
 • Điểm chuẩn: 21.35

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: C01
 • Điểm chuẩn: 19.6

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: A00
 • Điểm chuẩn: 21.5

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: A01
 • Điểm chuẩn: 22.3

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: C01
 • Điểm chuẩn: 19.45

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: A00
 • Điểm chuẩn: 20.35

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: D07
 • Điểm chuẩn: 21

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: A00
 • Điểm chuẩn: 18.25

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: B00
 • Điểm chuẩn: 18.1

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: C13
 • Điểm chuẩn: 18.5

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: D13
 • Điểm chuẩn: 24.95

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: D07
 • Điểm chuẩn: 23.21

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: D08
 • Điểm chuẩn: 20.25

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: C00
 • Điểm chuẩn: 24.75

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: D01, D02, D03
 • Điểm chuẩn: 22.3

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: C00
 • Điểm chuẩn: 23.25

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: D14, D62, D64
 • Điểm chuẩn: 18.05

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: A00
 • Điểm chuẩn: 18.95

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: C04
 • Điểm chuẩn: 21.25

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: C00
 • Điểm chuẩn: 22.75

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: D01
 • Điểm chuẩn: 24.04

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: D15, D42, D44
 • Điểm chuẩn: 10.05

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: D01, D02, D03
 • Điểm chuẩn: 20.01

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: A00
 • Điểm chuẩn: 18.1

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: A01
 • Điểm chuẩn: 18.8

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: C01
 • Điểm chuẩn: 18.3

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: D01
 • Điểm chuẩn: 23.79

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: C03
 • Điểm chuẩn: 16.2

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: C00
 • Điểm chuẩn: 16.25

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: D01, D02, D03
 • Điểm chuẩn: 16.9

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: C00
 • Điểm chuẩn: 20.5

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: D01, D02, D003
 • Điểm chuẩn: 19.95

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: C14
 • Điểm chuẩn: 16.75

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: D66, D68, D70
 • Điểm chuẩn: 17.75

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: C03
 • Điểm chuẩn: 19.25

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: C00
 • Điểm chuẩn: 21.25

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: D01, D02, D03
 • Điểm chuẩn: 20

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: C03
 • Điểm chuẩn: 19.7

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: C00
 • Điểm chuẩn: 22

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: D01, D02, D03
 • Điểm chuẩn: 21.1

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: D15, D42, D44
 • Điểm chuẩn: 16.05

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: C00
 • Điểm chuẩn: 19.25

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: D01, D02, D03
 • Điểm chuẩn: 16.05

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: A00
 • Điểm chuẩn: 16

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: B00
 • Điểm chuẩn: 16.1

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: C13
 • Điểm chuẩn: 19.75

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: A00
 • Điểm chuẩn: 16.85

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: B00
 • Điểm chuẩn: 16.25

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: A00
 • Điểm chuẩn: 16.05

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: A01
 • Điểm chuẩn: 16.1

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: D01
 • Điểm chuẩn: 19.5

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: A00
 • Điểm chuẩn: 16.05

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: A01
 • Điểm chuẩn: 18

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: D01
 • Điểm chuẩn: 17

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: D14, D62, D64
 • Điểm chuẩn: 16

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: C00
 • Điểm chuẩn: 18.75

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: D01, D02, D03
 • Điểm chuẩn: 16

Liên hệ tư vấn