Các khóa học Đại Học Đồng Tháp
 • Cấp
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: M00, M05, M07, M11
 • Điểm chuẩn: 21
 • Ghi chú: NK GDMN X2

Liên hệ tư vấn

 • Cấp
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: C01, C03, C04, D01
 • Điểm chuẩn: 19.5

Liên hệ tư vấn

 • Cấp
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: C00, C18, D01, D14
 • Điểm chuẩn: 18

Liên hệ tư vấn

 • Cấp
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: T00, T05, T06, T07
 • Điểm chuẩn: 22
 • Ghi chú: NK TDTT X2

Liên hệ tư vấn

 • Cấp
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: A00, A01, A02, A04
 • Điểm chuẩn: 18.5

Liên hệ tư vấn

 • Cấp
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: A00, A01, A02, A04
 • Điểm chuẩn: 19

Liên hệ tư vấn

 • Cấp
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: A00, A01, A02, A04
 • Điểm chuẩn: 18

Liên hệ tư vấn

 • Cấp
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: A00, A06, B00, D07
 • Điểm chuẩn: 18

Liên hệ tư vấn

 • Cấp
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: A02, B00, B02, D08
 • Điểm chuẩn: 20.35

Liên hệ tư vấn

 • Cấp
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: C00, C19, D14, D15
 • Điểm chuẩn: 19

Liên hệ tư vấn

 • Cấp
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: C00, C19, D09, D14
 • Điểm chuẩn: 18

Liên hệ tư vấn

 • Cấp
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: A07, C00, C04, D10
 • Điểm chuẩn: 18.5

Liên hệ tư vấn

 • Cấp
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: N00, N01
 • Điểm chuẩn: 22
 • Ghi chú: Hát x2

Liên hệ tư vấn

 • Cấp
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: H00, H07
 • Điểm chuẩn: 22
 • Ghi chú: Hình họa x2

Liên hệ tư vấn

 • Cấp
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: D01, D13, D14, D15
 • Điểm chuẩn: 19.5
 • Ghi chú: Tiếng Anh x 2

Liên hệ tư vấn

 • Cấp
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: D01, D14, D14, D15
 • Điểm chuẩn: 14
 • Ghi chú: Tiếng Anh x 2

Liên hệ tư vấn

 • Cấp
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: C00, D01, D14, D15
 • Điểm chuẩn: 18
 • Ghi chú: 18

Liên hệ tư vấn

 • Cấp
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: C00, C19, C20, D14
 • Điểm chuẩn: 14

Liên hệ tư vấn

 • Cấp
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: C00, C19, C20, D14
 • Điểm chuẩn: 17

Liên hệ tư vấn

 • Cấp
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: A00, A01, D01, D10
 • Điểm chuẩn: 14

Liên hệ tư vấn

 • Cấp
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: A00, A01, D01, D10
 • Điểm chuẩn: 14

Liên hệ tư vấn

 • Cấp
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: A00, A01, D01, D10
 • Điểm chuẩn: 14

Liên hệ tư vấn

 • Cấp
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: A00, B00, D07, D08
 • Điểm chuẩn: 14

Liên hệ tư vấn

 • Cấp
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: A00, A01, A02, A04
 • Điểm chuẩn: 14

Liên hệ tư vấn

 • Cấp
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: A00, B00, D07, D08
 • Điểm chuẩn: 14

Liên hệ tư vấn

 • Cấp
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: A00, B00, D07, D08
 • Điểm chuẩn: 14

Liên hệ tư vấn

 • Cấp
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: C00, C19, C20, D14
 • Điểm chuẩn: 14

Liên hệ tư vấn

 • Cấp
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: A00, A01, B00, D07
 • Điểm chuẩn: 20.7

Liên hệ tư vấn

 • Cấp
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: M00, M05, M07, M11
 • Điểm chuẩn: 19
 • Ghi chú: NK GDMN X2

Liên hệ tư vấn

 • Cấp
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: C01, C03, C04, D01
 • Điểm chuẩn: 17.5

Liên hệ tư vấn

 • Cấp
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: A00, A01, A02, A04
 • Điểm chuẩn: 16

Liên hệ tư vấn

 • Cấp
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: A00, A01, A02, A04
 • Điểm chuẩn: 16.4

Liên hệ tư vấn

 • Cấp
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: A00, A01, A02, A04
 • Điểm chuẩn: 16.6

Liên hệ tư vấn

 • Cấp
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: A00, A06, B00, D07
 • Điểm chuẩn: 16.7

Liên hệ tư vấn

 • Cấp
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: C00, C19, D14, D15
 • Điểm chuẩn: 18.55

Liên hệ tư vấn

 • Cấp
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: A07, C00, C04, D10
 • Điểm chuẩn: 17.8

Liên hệ tư vấn

 • Cấp
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: N00, N01
 • Điểm chuẩn: 20
 • Ghi chú: Hát X 2

Liên hệ tư vấn