Các khóa học Đại Học Sài Gòn
 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: C04, D01
 • Điểm chuẩn: 19.3
 • Ghi chú: 18.3 (D01)

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: M01
 • Điểm chuẩn: 22.25

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: D01
 • Điểm chuẩn: 19.95

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: C03, D01
 • Điểm chuẩn: 18

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: A00, A01
 • Điểm chuẩn: 23.68

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: A00
 • Điểm chuẩn: 22.34

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: A00
 • Điểm chuẩn: 22.51

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: B00
 • Điểm chuẩn: 19.94

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: C00
 • Điểm chuẩn: 21.25

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: C00
 • Điểm chuẩn: 20.88

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: C00, C04
 • Điểm chuẩn: 21.91

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: N01
 • Điểm chuẩn: 18

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: H00
 • Điểm chuẩn: 19.25

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: D01
 • Điểm chuẩn: 20.13

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: A00, B00
 • Điểm chuẩn: 18.05

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: C00
 • Điểm chuẩn: 18.25

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: N02
 • Điểm chuẩn: 20.5

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: D01
 • Điểm chuẩn: 22.66

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: D01
 • Điểm chuẩn: 19.65

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: D01
 • Điểm chuẩn: 19.43

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: C00
 • Điểm chuẩn: 20.5

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: C04, D01
 • Điểm chuẩn: 17.5

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: A01, D01
 • Điểm chuẩn: 21.71
 • Ghi chú: 20.71 (D01)

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: A01, D01
 • Điểm chuẩn: 23.41
 • Ghi chú: 22.41 (D01)

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: C01, D01
 • Điểm chuẩn: 20.64
 • Ghi chú: 19.64 (D01)

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: C01, D01
 • Điểm chuẩn: 20.94
 • Ghi chú: 19.94 (D01)

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: C04, D01
 • Điểm chuẩn: 21.16
 • Ghi chú: 20.16 (D01)

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: C03, D01
 • Điểm chuẩn: 19.95
 • Ghi chú: 18.95 (D01)

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: A00, B00
 • Điểm chuẩn: 16.05
 • Ghi chú: 15.05 (A00)

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: A00, A01
 • Điểm chuẩn: 17.45
 • Ghi chú: 16.45 (A01)

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: A00, A01
 • Điểm chuẩn: 20.46

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: A00, A01
 • Điểm chuẩn: 20.56

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: A00, A01
 • Điểm chuẩn: 19.28

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: A00, A01
 • Điểm chuẩn: 19.5
 • Ghi chú: 18.5 (A01)

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: A00, A01
 • Điểm chuẩn: 18
 • Ghi chú: 17 (A01)

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: A00, B00
 • Điểm chuẩn: 16.1
 • Ghi chú: 15.1 (A00)

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: A00, A01
 • Điểm chuẩn: 17.8
 • Ghi chú: 16.8 (A01)

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: A00, A01
 • Điểm chuẩn: 16.7
 • Ghi chú: 15.7 (A01)

Liên hệ tư vấn