Các khóa học Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội
 • Cấp
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: A00
 • Điểm chuẩn: 21.75

Liên hệ tư vấn

 • Cấp
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: A00
 • Điểm chuẩn: 19

Liên hệ tư vấn

 • Cấp
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: A00
 • Điểm chuẩn: 18

Liên hệ tư vấn

 • Cấp
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: A00
 • Điểm chuẩn: 20.5

Liên hệ tư vấn

 • Cấp
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: C00
 • Điểm chuẩn: 28.5

Liên hệ tư vấn

 • Cấp
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: C00
 • Điểm chuẩn: 23.75

Liên hệ tư vấn

 • Cấp
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: A00
 • Điểm chuẩn: 21

Liên hệ tư vấn

 • Cấp
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: C00
 • Điểm chuẩn: 22.5

Liên hệ tư vấn

 • Cấp
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: A00
 • Điểm chuẩn: 17

Liên hệ tư vấn

 • Cấp
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: C00
 • Điểm chuẩn: 23.75

Liên hệ tư vấn

 • Cấp
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: A00
 • Điểm chuẩn: 17

Liên hệ tư vấn

 • Cấp
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: D01
 • Điểm chuẩn: 24

Liên hệ tư vấn

 • Cấp
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: C00
 • Điểm chuẩn: 26.75

Liên hệ tư vấn

 • Cấp
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: A00
 • Điểm chuẩn: 21

Liên hệ tư vấn

 • Cấp
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: D01
 • Điểm chuẩn: 23.75

Liên hệ tư vấn

 • Cấp
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: D01
 • Điểm chuẩn: 23.5

Liên hệ tư vấn

 • Cấp
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: A00
 • Điểm chuẩn: 21.75

Liên hệ tư vấn

 • Cấp
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: A00
 • Điểm chuẩn: 21

Liên hệ tư vấn

 • Cấp
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: A00
 • Điểm chuẩn: 22.5

Liên hệ tư vấn

 • Cấp
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: A00
 • Điểm chuẩn: 17.5

Liên hệ tư vấn

 • Cấp
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: A00
 • Điểm chuẩn: 17

Liên hệ tư vấn

 • Cấp
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: A00
 • Điểm chuẩn: 17.75

Liên hệ tư vấn

 • Cấp
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: C00
 • Điểm chuẩn: 22.5

Liên hệ tư vấn

 • Cấp
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: C00
 • Điểm chuẩn: 25

Liên hệ tư vấn

 • Cấp
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: A00
 • Điểm chuẩn: 18

Liên hệ tư vấn

 • Cấp
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: A00
 • Điểm chuẩn: 18
 • Ghi chú: NN>=4

Liên hệ tư vấn

 • Cấp
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: A00
 • Điểm chuẩn: 19
 • Ghi chú: NN>=4

Liên hệ tư vấn

 • Cấp
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: A00
 • Điểm chuẩn: 17
 • Ghi chú: NN>=4

Liên hệ tư vấn