Các khóa học Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền
 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: D01, R22, A16, C15
 • Điểm chuẩn: 18

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: D01, R22, A16, C15
 • Điểm chuẩn: 16

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: D01, R22
 • Điểm chuẩn: 19.95

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: D01, R22
 • Điểm chuẩn: 17.25

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: D01, R22
 • Điểm chuẩn: 19.65

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: D01, R22
 • Điểm chuẩn: 23.75

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: D01, R22
 • Điểm chuẩn: 22.35

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: D01, R22
 • Điểm chuẩn: 19.75

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: D01, R22
 • Điểm chuẩn: 19.85

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Trung cấp
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: D01, R22
 • Điểm chuẩn: 20.5

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Trung cấp
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: D01, R22
 • Điểm chuẩn: 20.25

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Trung cấp
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: D01, R22
 • Điểm chuẩn: 20.65

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Trung cấp
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: D01, R22
 • Điểm chuẩn: 17

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Trung cấp
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: D01, R22
 • Điểm chuẩn: 16

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Trung cấp
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: D01, R22
 • Điểm chuẩn: 16

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Trung cấp
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: D01, R22
 • Điểm chuẩn: 17.75

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Trung cấp
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: D01, R22
 • Điểm chuẩn: 16

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Trung cấp
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: D01, R22
 • Điểm chuẩn: 18.75

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Trung cấp
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: D01, R22
 • Điểm chuẩn: 17.75

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Trung cấp
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: D01, R22
 • Điểm chuẩn: 17.5

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Thạc sĩ
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: D01, R22
 • Điểm chuẩn: 20.75

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Thạc sĩ
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: D01, R22
 • Điểm chuẩn: 19.85

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: C00
 • Điểm chuẩn: 25.75

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Cao đẳng
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: R15
 • Điểm chuẩn: 19.65

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Cao đẳng
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: R07
 • Điểm chuẩn: 19.2

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Cao đẳng
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: R15
 • Điểm chuẩn: 20

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Cao đẳng
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: R15
 • Điểm chuẩn: 22

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Cao đẳng
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: R11
 • Điểm chuẩn: 16

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Cao đẳng
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: R15
 • Điểm chuẩn: 20.5

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Cao đẳng
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: R15
 • Điểm chuẩn: 19.25

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Cao đẳng
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: R15
 • Điểm chuẩn: 18.85

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Cao đẳng
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: D01
 • Điểm chuẩn: 29.75

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Cao đẳng
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: D01
 • Điểm chuẩn: 29.7

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Cao đẳng
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: D01
 • Điểm chuẩn: 30.65

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Cao đẳng
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: D01
 • Điểm chuẩn: 32.75

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Cao đẳng
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: D01
 • Điểm chuẩn: 31

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: D01
 • Điểm chuẩn: 31

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: D01
 • Điểm chuẩn: 31

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: D01
 • Điểm chuẩn: 30.5

Liên hệ tư vấn