Danh sách khóa học tại Đại Học Trà Vinh
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
7620301 Nuôi trồng thuỷ sản A02, B00, D08, D90 14 2019
7620301 Nuôi trồng thuỷ sản D08, D90 14 2018
7620301 Nuôi trồng thuỷ sản D08, D90 14 2018
7620301 Nuôi trồng thuỷ sản A02, B00 14 2018
7620301 Nuôi trồng thuỷ sản A02, B00 14 2018
7620301 Nuôi trồng thuỷ sản A02, B00 20 2017
7620301 Nuôi trồng thuỷ sản D08, D90 --- 2017
7620301 Nuôi trồng thuỷ sản A02, B00 20 2017
7620301 Nuôi trồng thuỷ sản D08, D90 --- 2017