Danh sách khóa học tại Đại Học Trà Vinh
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
7520320 Kỹ thuật môi trường A02, B00, D08, D90 14 2019
7520320 Kỹ thuật môi trường D90 14 2018
7520320 Kỹ thuật môi trường A02, B00, D08 14 2018
7520320 Kỹ thuật môi trường D90 14 2018
7520320 Kỹ thuật môi trường A02, B00, D08 14 2018
7520320 Kỹ thuật môi trường D90 --- 2017
7520320 Kỹ thuật môi trường A02, B00, D08 20.25 2017
7520320 Kỹ thuật môi trường D90 --- 2017
7520320 Kỹ thuật môi trường A02, B00, D08 20.25 2017