Danh sách khóa học tại Đại Học Trà Vinh
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
7310101 Kinh tế A00, A01, C01, D01 15 2019
7310101 Kinh tế A01 14 2018
7310101 Kinh tế A00, C01, D01 14 2018
7310101 Kinh tế A01 14 2018
7310101 Kinh tế A00, C01, D01 14 2018
7310101 Kinh tế A01 --- 2017
7310101 Kinh tế A00, C01, D01 20.75 2017
7310101 Kinh tế A01 --- 2017
7310101 Kinh tế A00, C01, D01 20.75 2017