Danh sách khóa học tại Đại Học Trà Vinh
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học A00, B00, D07 14 2019
7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học D07 14 2018
7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học A00, B00 14 2018
7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học D07 14 2018
7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học A00, B00 14 2018
7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học D07 --- 2017
7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học A00, B00 21 2017
7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học D07 --- 2017
7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học A00, B00 21 2017