Các khóa học Quản trị khách sạn (Chương trình đặc thù) tại trường Đại Học Tài Chính Marketing
 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: A00, A01, D01, D96
 • Điểm chuẩn: 22.3

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: A00, A01, D01, D96
 • Điểm chuẩn: 21.2

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: A00, A01, D01, D96
 • Điểm chuẩn: 17.8

Liên hệ tư vấn