Các khóa học Vật lý học tại trường Đại Học Khoa Học – Đại Học Huế
  • Cấp Đại học
  • Năm: 2019
  • Tổ hợp môn: A00, A01
  • Điểm chuẩn: 14

Liên hệ tư vấn

  • Cấp Đại học
  • Năm: 2019
  • Tổ hợp môn: A00, B00, D07
  • Điểm chuẩn: 13.25

Liên hệ tư vấn