Các khóa học Vật lý học tại trường Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng
 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: A00, A01, A02
 • Điểm chuẩn: 117
 • Ghi chú: TTNV <= 4

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: A00, B00, D07
 • Điểm chuẩn: 15
 • Ghi chú: TTNV <= 4

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Tổ hợp môn: A00, B00, D07
 • Điểm chuẩn: 15.5
 • Ghi chú: TTNV <= 2

Liên hệ tư vấn