Các khóa học Quản trị khách sạn tại trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội
  • Cấp Đại học
  • Năm: 2019
  • Tổ hợp môn: A00, A01, D01
  • Điểm chuẩn: 20.85
  • Ghi chú: <=NV2

Liên hệ tư vấn